سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 
مدیر گروه معارف اسلامی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار 
مسول دفتر فرهنگ اسلامی ودبیر شورای فرهنگی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه ازاد اسلامی واحد سیزوار 
عضو شورای اموزشی 
 
 
اموزشی واجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ومشهد ونیشابور وفردوسی  
مدرس 
 
 
اندیشه ی اسلامی 1و2 وتفسیر  
تدریس 
حوزه علمیه ی مشهد ونیشابور وسبزوار 
مدرس 
 
 
منطق وفلسفه وفقه واصول وعقاید  
تدریس 
ازاد اسلامی سبزوار 
مدرس 
 
 
مباحث اصول فقه یک ودو،سه ،قوا 
تدریس 
ازاد اسلامی سبزوار 
مدرس 
 
 
اصول فقه 4و5 
تدریس 
علوم وتحقیقات خراسان رضوی(نیشابور) 
مدرس 
 
 
اصول فقه 
تدریس 
واحد سبزوار 
مدرس 
 
 
فقه استدلالی دو 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ومشهد ونیشابور وفردوسی  
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی یک ودو تفسیر