تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1377 
فلسفه و کلام 
فردوسی مشهد 
 
سطح 4 
 
 
 
18.00