بررسی مستندات عقود نو ظهور
47 بازدید
محل نشر: مجله ی علمی پژوهشی فقه وتاریخ تمدن دانشگاه ازاد اسلامی مشهد شماره ی 37
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی مستندات عقود نوظهور