بررسی قاعده ی اقرار در فقه وحقوق
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: سبزوار
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : اقای ابو چناری