اسباب محرومیت از حقوق اجتماعی-سیاسی-اقتصادی درفقه امامیه وحقوق کیفری ایران
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : اقای یزدانی اول