بررسی قاعده ی فقهی نفی عسر وحرج
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: ازاد اسلامی واحد سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : خانم نقابی
عسر وحرج