بر رسی قواعد فقهی باب مضاربه
22 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : خانم بخشی نژاد
قواعد