بررسی منابع اجتهاد در فریقین
13 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : اقای سید موسوی
منابع اجتهاد