بررسی توقیف ومصادره ی اموال در مذاهب خمسه وحقوق موضوعه
29 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : اقای هوشمند زعفرانیه
مصادره ی اموال