بررسی قاعده ی عدل وانصاف
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : اقای علی یاری
عدل وانصاف