بررسی تطبیقی حدود در کتاب تفسیر شاهی واحکام قران
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : اقای مؤمن
کتاب احکام قران