بررسی فقهی وحقوقی اجازه ی ولی در عقد نکاح از منظر مذاهب خمسه
23 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : خانم دانشفر
اجازه ی ولی