مسوء لیت کیفری پزشک در حقوق ایران وفقه امامیه
15 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : اقای کرابی
پزشک