بررسی مسأله ی قصاص درادیان الهی
32 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : خانم رضایی
قصاص