بررسی احکام فقهی خطبه ی فدکیه
32 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : خانم حسینی براباد
خطبه