بررسی عفو مجرم از دیدگاه مذاهب خمسه
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: ازاد اسلامی سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : خانم احمدی یگانه
عفو مجرم