بررسی مبانی فقهی منتظران درعصر غیبت
32 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی واحد سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : خانم نژاد هاشمی
وظایف منتظران