بررسی عبادتهای نیابتی
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: ازاد اسلامی واحد سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : خانم علی ابادی
عبادتهای نیابتی