بررسی تطبیقی انتقال حق درفقه مذاهب خمسه وحقوق ایران
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: ازاد اسلامی واحد سبزوار
نام استاد/نام دانشجو : اقای خرم پور
انتقال حق